SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

OM kód: 203044/003 | 8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 16-18.

Intézmény logo

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum

HírekKözérdekű adatokWebmailKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. ápr. 18.


  Tudnivalók a 2024 május-júniusi érettségi vizsgáról

  Tudnivalók a 2024 május-júniusi érettségi vizsgáról


  Tudnivalók az érettségi vizsgáról

  Általános szabályok

  30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén.

  • A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot.
  • Mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, külön helyen kell elhelyezni.
  • Mobiltelefon számológépként sem használható!

  Az írásbeli vizsga típusai

  Összefüggő: egy feladatlapon az írásbeli teljes időtartama alatt dolgozhatunk (pl. történelem)

  Több vizsgarészből álló: az egyes részek megoldására fordítható idő lejártával a dolgozatrészt be kell adni, később már nem lehet dolgozni rajta.(pl. angol nyelv)

  • Az első dolgozatrészre a vizsgázó ráírja a pótlapok számát, amelyre előzetesen ráírta a nevét. A vizsgázó a dolgozatot az asztal szélére helyezi.
  • A felügyelő tanár beszedi a dolgozatokat és kiosztja a második részt.
  • Az idő leteltével a felügyelőtanár összeszedi a dolgozatrészt.
  • Ha van 3. és 4. vizsgarész, akkor a folyamat ismétlődik.
  • A vizsgázó a nevét, az osztályát minden egyes feladatlapra ráírja.

  Mit használhatunk a vizsgán?

  • Előre elkészített feladatlapok
  • Az iskola bélyegzőjével ellátott lapok
  • Íróeszközök:
   • kék/fekete golyóstoll
   • rajzok elkészítéséhez ceruza
   • lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD!
  • Javítás: egy vízszintes vonallal át kell húzni a hibás részt
  • Saját megengedett segédeszközök, ami tantárgyanként változó - kölcsön nem kérhető!
  • A vizsgázónak a dolgozat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

  Használható segédeszközök: a vizsgázónak kell hoznia, kölcsön nem adható egymásnak, bejegyzést, írást nem tartalmazhat!

  Magyar nyelv és irodalom: Az iskola biztosítja a helyesírási szótárt - termenként 4 -4 db-t, és a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjteményt ( 9-12. évfolyam).


  Matematika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő.


  Történelem: kronológiai adattáblát nem tartalmazó történelmi atlasz. Használható még helyesírási szótár is, amit az iskola biztosít


  Idegen nyelvek: nyomtatott szótár (a 4. részhez használható).


  Informatikai ismeretek: számítógép a megfelelő szoftverekkel, amit az iskola biztosít

  Digitális kultúra: számítógép a megfelelő szoftverekkel, amit az iskola biztosít

  Piszkozat és üresen maradt részek

  • A piszkozatot és az üresen maradt részeket vizsga végén a vizsgázónak át kell húznia.
  • Ha az írásbeli több vizsgarészből áll, akkor minden egyes dolgozatrész beadása előtt át kell húzni a piszkozatot és az üresen maradt részeket.

  Tantárgyi írásbelik (középszint)

  Magyar nyelv és irodalom

  240 perc

  90 +150

  Matematika

  180 perc

  45+135

  Angol nyelv, német nyelv, beás nyelv

  180 perc

  60 + 30 + 30 + 60

  Történelem

  180 perc

  összefüggő

  Digitális kultúra

  180 perc

  összefüggő

  Biológia

  150 perc

  összefüggő


  A vizsgaterem elhagyása

  Indokolt esetben a vizsgázó - egyszerre egy - elhagyhatja a vizsgahelyiséget.
  A vizsgadolgozatot át kell adnia a felügyelő tanárnak.
  A felügyelő tanár ráírja a kiment .....-kor, bejött ....-kor szöveget a jegyzőkönyvre
  A felügyelő tanárok óránkénti váltásban ügyelnek.

  Írásbeli vizsga végén

  • A felügyelő tanár és a vizsgázó közösen ellenőrzi a dolgozatokat.
  • A tisztázati és piszkozati lapok számának táblázatban rögzített helyességét mindketten nyugtázzák.
  • A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében rögzíti a beadás időpontját.
  • A vizsgázó távozik a vizsga helyszínéről.

  Szabálytalanság

  Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel:

  • elveszi a vizsgázó dolgozatát
  • ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt
  • ráírja az elvétel idejét, aláírja,
  • visszaadja a vizsgázónak.

  Értesíti az igazgatót (folyosós felügyelővel).
  A vizsga befejezése után az igazgató kivizsgálja az ügyet.
  Jegyzőkönyv készül.
  Döntés születik:

  • a vizsgarész figyelmen kívül hagyásával értékelik
  • az adott tárgyból javító vizsgát kell tenni

  Késés, idő előtti távozás

  Ha a felügyelő tanár már megadta az engedélyt a vizsga megkezdésére, a késve érkező már nem engedhető be a vizsgaterembe!

  Fel nem róható okból (minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására) - pótló vizsgát tehet a vizsgázó
  Felróható okból - javító vizsgát tehet a vizsgázó
  Ha nincs lehetőség pótló vizsga letételére az adott vizsgaidőszakban az igazgató engedélyezheti az írásbeli vizsgarész szóbelivel való kiváltását

  Írásbeli vizsga után

  A felügyelő tanár átadja az igazgatónak a jegyzőkönyveket és a dolgozatokat.
  Az igazgató megszámolja a dolgozatokat tartalmazó borítékokat.
  Az igazgató aláírásával lezárja a jegyzőkönyveket.

  A dolgozatok megtekintése

  A középszintű és emeltszintű vizsgadolgozatok 2024. június 03-án az iskola könyvtárában tekinthetők meg előzetes beosztás szerint.

  Szóbeli vizsga előtt

  Az első napon 7 óra 30 - re minden vizsgázónak meg kell jelennie (ünneplőben).
  Ekkor az érettségi elnök ismerteti:

  • a vizsgabizottságnak a vizsgázókat érintő döntéseit
  • az írásbeli vizsgán elért eredményeket
  • az észrevételek elbírálásának eredményét (emelt szinten is!)
  • a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat
  • az eredményhirdetés helyét és idejét
  • a jogorvoslat lehetőségét.

  A vizsga előtt 30 perccel meg kell jelenni. 

  A középszintű szóbeli vizsga

  • A témakörök rendelkezésre állnak, a tételek titkosak
  • 8-tól 18 óráig zajlik a vizsga
  • A feleletek idején legalább 3 bizottsági tag jelenléte szükséges
  • Egyszerre maximum 6 vizsgázó lehet a teremben
  • A felelet előtt 30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre tantárgyanként.
   KIVÉTEL: idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő
  • A felelet időtartama maximum 15 perc lehet tantárgyanként
  • A segédeszközöket a kérdező tanár készíti elő, de a vizsgázó választja ki.

  A szóbeli felelet

  • Jegyzet készíthető, de szabad előadásban kell vizsgázni
  • A vizsgázó önállóan felel, de ha elakad, vagy súlyosan téved, segítséget kaphat
  • A vizsgázót nem szabad félrevezetni, a tétel kifejtésében megzavarni
  • A felelet akkor szakítható félbe, ha a vizsgázó súlyosan tévedett, az idő eltelt
  • Ha a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel.

  Mindenkinek jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

  Középszintű írásbeli időpontok

  Tantárgy

  Nap

  Időpont

  Időtartam

  magyar nyelv és irodalom

  2024.05.06

  9:00

  240 perc

  matematika

  2024.05.07

  9:00

  180 perc

  történelem

  2024.05.08

  9:00

  180 perc

  angol nyelv

  2024.05.09

  9:00

  180 perc

  német nyelv

  2024.05.10

  9:00

  180 perc

  digitális kultúra

  2024.05.13

  8:00

  180 perc

  biológia

  2024.05.14

  8:00

  150 perc

  beás nyelv

  2024.05.17

  8:00

  180 perc

   

  Középszintű szóbeli időpontok

  Vizsgabizottság megnevezése

  Kezdő dátum

  Befejező dátum

  12.E

  2024.06.17

  2024.06.18

  13.G

  2024.06.17

  2024.06.18

  12.A

  2024.06.19

  2024.06.20

  12.D

  2024.06.19

  2024.06.20

  12.B

  2024.06.24

  2024.06.25

  13.DB

  2024.06.26

  2024.06.27

   

   

   Érettségi vizsga információk 2024. május-június

  Letöltés

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Felnőttképzés 2024/25

  Felnőttképzés 2024/25

  A 2024/25-ös tanévre tervezett induló felnőttképzések:

  2024. máj. 17.


  Felvételi fizikai alkalmassági 2024

  Felvételi fizikai alkalmassági 2024

  A rendészet és közszolgálat ágazatra jelentkező tanulóknak 2024. március 11-én és 13-án lesz a fizikai alkalmassági felmérése.

  2024. febr. 13.  Partnereink

  SZC logo

  Nagykanizsai Szakképzési Centrum


  Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum

  8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 16-18.

  Telefon: +36 (93) 518-900

  E-mail: titkarsag@zsvszi.hu

  OM azonosító: 203044/003


  2024Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum